תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרסום לאתר "DIVE ZONE"

עדכון אחרון: ספטמבר 2020
DIVE ZONE מודה על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת: www.divezone.co.il ("האתר").
1. כללי:
1.1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. ביצוע פעולות ו/או קביעת צלילה וכיו״ב דרך האתר מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
2. הגלישה באתר:
2.1. יובהר כי השימוש באתר ייעשה באחריותו הבלעדית של הגולש ולא תהיה לגולש כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מהתקשרות בין צוללנים ו/או עסקים (כהגדרתם להלן) ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הגולש. על הגולש באתר חלה האחריות וכל סיכון וחבות עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים ממפגש בין צוללנים ו/או התקשרות עם עסקים לרבות תאונת צלילה, פציעה, מחלה, מוות וכיו״ב.
2.2. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
2.3. הוספת פרופיל באתר, וכן פנייה לפרופיל של משתמש אחר באתר, מחייבים רישום.
2.4. בעת השארת פרטים או הרשמה באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
2.5. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
2.6. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך רשתות חברתית ו/או פלטפורמה אחרת.
2.7. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לאתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לאתר, או לחסום גישתם אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.7.1. אם בעת השארת פרטים או הרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
2.7.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
2.7.3. אם נעשה שימוש באתר על מנת להתחרות באתר;
2.7.4. אם נעשה שימוש באתר בשמו של אחר;
2.7.5. אם עסק (כהגדרתו להלן) עשה שימוש חינמי בפרופיל אתר;
2.7.6. אם הופרו תנאי תקנון זה;
2.7.7. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
3. שירותי האתר:
3.1. האתר מספק פלטפורמה נוחה לצוללנים במציאת הפרטנר המתאים עבורם לצלילה, באמצעות פרסום פרופילים שונים של צוללנים ("הפרופילים ו/או משתמשים פרטיים").
3.2. כמו כן, הפלטפורמה באתר מאפשרת מסלולי הצטרפות למועדוני צלילה, מדריכי צלילה ספקי ציוד צלילה וכיו״ב אשר יוכלו להירשם כפרופיל עסקי בתשלום באתר, ולפרסם אירועי צלילה, הדרכות צלילה, ציוד צלילה ועוד.
3.3. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של ו/או שירותים אחרים.
3.4. אופן הצגת פרופילים של משתמשים ו/או מועדוני צלילה ו/או מדריכי צלילה באתר תעשה על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
4. מסלולי הרשמה לפרופיל עסקי באתר:
4.1. מסלולי הרשמה לפרופיל עסקי באתר המוצעים למועדוני צלילה, מדריכי צלילה, ספקי ציוד צלילה וכיו״ב ("עסקים") יופיעו בדפי האתר, ויהיו בתשלום.
4.2. רכישת מסלולי ההרשמה לפרופיל העסקי באתר ו/או רכישות חד פעמיות (״המסלולים״) יתבצעו באמצעות השארת פרטים ותשלום באתר ו/או באמצעות יצירת קשר עם נציג האתר.
4.3. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מסלולים.
4.4. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המסלולים המוצעים, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
4.5. אופן הצגת המסלולים באתר (אם בכלל) הינו על-פי שיקול דעתן הבלעדי של האתר.
4.6. לעסקים שיצטרפו למסלולי האתר, לא תהיה כל טענה באשר למקום ו/או אופן הצגת הפרופיל העסקי שלהם באתר ו/או ברשת האינטרנט. המסלולים יהיו כפופים לתנאי המסלול כפי שיקבעו בין האתר לבין העסק.
4.7. האתר אינו מתחייב למספר הלקוחות ולסוגי הלקוחות שיתקשרו עם העסק.
4.8. מעת לעת, האתר עשוי להציע למצטרפים למסלול הצעות, הטבות והנחות שונות. האתר רשאי להציע הצעות והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
5. מדיניות שינויים וביטולים:
5.1. בכל מקרה של ביטול הצטרפות למסלול לפני סיום תקופת המסלול, הרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי והאתר לא יהיה חייב לשפות את הרוכש בסכום כלשהו.
5.2. ככל וביטול המסלול יאושר על ידי האתר בטרם סיום המסלול יהיה על הרוכש לשלם לאתר את מחיר המסלול על פי העלות החודשית ולא על פי מחיר המסלול לתקופה הממושכת.
5.3. האמור בסעיף 5 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
5.4. בכל מקרה בו קיים חוזה בכתב בין עסק לבין משתמש אחר, הוראות הביטול ו/או כל הוראה אחרת המוגדרת בחוזה הספציפי תגבר.
6. מדיניות פרסום באתר:
6.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח של פרופיל ו/או ו/או פרסום ו/או פרסום של פרופיל שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום ו/או למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.
6.2. האתר רשאי להסיר ו/או לערוך כל פרופיל ו/או פרסום של פרופיל באתר.
6.3. מבלי לגרוע מהאמור, משתמשים פרטיים ועסקים המצטרפים לאתר ו/או מפרסמים באתר, מסכימים, מתחייבים ומאשרים כי ידוע להם:
6.3.1. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא ושהשימוש בשירותיו הוא באחריותם בלבד;
6.3.2. שהאחריות לתוכן שיועלה ו/או יימסר לפרסום יהיה באחריותם הבלעדית, לרבות שינויים ועריכות שיבוצעו על ידי האתר;
6.3.3. שהאתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות העסק ו/או המפרסם.
6.4. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות בצ׳ט של האתר או בכל דרך אחרת, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין היתר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:
6.4.1. כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
6.4.2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
6.4.3. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
6.4.4. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
6.4.5. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
6.4.6. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
6.4.7. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;
6.4.8. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
6.4.9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
6.4.10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;
6.4.11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
6.4.12. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר.
6.5. האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מגולש מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.
6.6. מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.
6.7. במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
7. רכישה מעסק המפרסם את שירותיו באתר:
7.1. ניתן לרכוש שירותים המופיעים באתר בצורה ישירה מהעסקים המפרסמים באתר.
7.2. מחירי השירותים אותם מציע העסק יקבעו על ידי העסק, והאחריות לבדיקת המחיר חלה על המשתמש בלבד. בשום מקרה, האתר לא יהיה מחויב כלפי הגולשים למחירים אותם הציע העסק, והעסק יהיה האחראי הבלעדי בעניין זה.
7.3. התשלום בגין רכישת שירות מעסק יתבצע בהתקשרות ישירה עם העסק ולאתר לא תהיה כל אחריות על אופן ההתקשרות ו/או תנאיה, לרבות עניינים הקשורים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
7.4. ויודגש, האתר אינו צד להתקשרות בין גולש לבין עסק המפרסם את שירותיו באתר.
7.5. בנוסף להוראות התקנון יחולו על ההתקשרות עם עסק גם הוראות תקנון ומדיניות העסק.
8. אחריות האתר:
8.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למציאת הפרטנר המתאים לצלילה ו/או העסק המתאים. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו. יובהר כי האתר אינו צד להתקשרות בין משתמשים פרטיים למשתמשים פרטיים אחרים, ו/או בין משתמשים פרטיים לעסק, ו/או בין עסק לעסק.
8.2. מידע, מצגים, תכנים ושירותים אחרים המוצגים באתר, שמקורם בבעלי עסקים ו/או משתמשים פרטיים באתר, נמצאים באחריותם הבלעדית של בעלי העסקים ו/או המשתמשים הפרטיים באתר כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
8.3. הפרופילים המופיעים באתר, העסקיים והפרטיים, מפורסמים על ידי עסקים ומשתמשים פרטיים, צדדים שלישיים לאתר. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך שהם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהעסקים ו/או מהמשתמשים הפרטיים פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם.
8.4. האתר עושה מאמצים לבדוק את הפרופילים העסקיים והפרטיים והתכנים המועברים לפרסום באתר. יחד עם זאת, יודגש ויובהר שהאתר לא יהיה מחויב לעשות בדיקות רקע לעסקים ולמשתמשים פרטיים ואינו יכול ולא יהיה אחראי למידע ולתכנים המפורסמים באתר.
8.5. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
8.6. טעות סופר בפרופיל ו/או בפרופיל עסקי ו/או המחיר המופיע לצד שירותים בפרופיל עסקי לא תחייב את האתר. האחריות על בדיקת המידע והתכנים המופיעים באתר חלה על המשתמש בלבד.
8.7. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם עסקים או משתמשים פרטיים המפורסמים באתר, או עם שותפיו העסקיים של האתר.
8.8. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בתבונה ובזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
8.9. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, יהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
8.10. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
8.11. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
9. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
9.1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
9.2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
9.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
9.4. בעת השארת הפרטים או רכישה יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
9.5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
9.6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
9.7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
9.8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
9.9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
9.10. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
9.10.1. אם בעת הרכישה או השארת הפרטים נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
9.10.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
9.10.3. אם הופרו תנאי שימוש אלה;
9.10.4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
9.11. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
9.12. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
9.13. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
9.14. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
10. השימוש באתר:
10.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
10.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
10.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
10.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
10.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
10.6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
10.7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
10.8. על גולש ו/או משאיר פרטים לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
11. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
11.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
11.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים או לחברי המועדון באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
11.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
12. קניין רוחני:
12.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.
12.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
12.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
12.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
13. סמכות שיפוט:
13.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
13.2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
14. מדיניות פרטיות:
14.1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
14.2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
14.3. המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
14.4. האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
14.4.1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
14.4.2. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
14.4.3. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;
14.4.4. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
14.5. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
14.6. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
14.6.1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
14.6.2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
14.6.3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
14.6.4. אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
14.6.5. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
14.6.6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
14.6.7. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.
14.7. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
15. צרו קשר:
15.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר בדוא"ל שכתובתו: info@divezone.co.il

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון: ספטמבר 2020

מחפש לצרף לצוות מתכנת.ת שחי.ה את עולם הצלילה עבור שיפור החוויה באתר והגדלת הערך לקהילת הצוללים